טבלת שיטת הניקוד

שיטת הניקוד ופירוט הניקוד לעבירות תנועה - שיטת הניקוד החדשה

546 (א) - נהג שהורשע במספר עבירות בכתב אישום אחד, תרשם עבירה אחת עם מס הנקודות הגבוה 
"איחוד דיון במספר כתבי אישום לא משפיע על הניקוד, שכן כל כתב אישום יקבל ניקוד" 

547 (א) סכום נקודות החובה יתבצע בכל פעם שנרשמות עבירות חדשות 

547 (ב) תוקף הנקודות (העבירות) שנתיים 
אין הן נמחקות לאחר ביצוע אמצעי התיקון אלא לאחר שנתיים מתאריך העבירה ובתנאי ביצוע אמצעי התיקון 
הנדרש וכאשר מספר הנקודות אינו עולה על 20. 
"נקודות לא ימחקו לאחר ביצוע אמצעי תיקון, אלא אם חלפו שנתיים". 
"נקודות לא יימחקו אחרי שנתיים אם היה חיוב באמצעי תיקון שלא בוצע". 

547 (ג) כאשר הנהג צבר 22 נקודות או יותר, תקופת הצבירה מוארכת לארבע שנים 

547 (ד) נהג שצבר 12 נקודות ויותר, יוזמן לביצוע אמצעי תיקון הנדרש 
אם לא ביצע, הנקודות לא יימחקו ורשיונו יפסל לאחר שנה. 

549 (א) נהג שצבר 12-22 נקודות יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה - קורס בסיסי ומבחן בסיום 

549 (ב) נהג שצבר 24 נקודות, ולא יותר מ -34 נקודות 
יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה נוסף- קורס ייעודי המותאם לטיב העבירות שבוצעו. 

549 (ג) נהג שצבר 36 נקודות ויותר, רשיונו יפסל ל -3 חודשים, בנוסף יחוייב במבחן עיוני 
רק לאחר שיסיים תקופת הפסילה ויעבור בהצלחה מבחן עיוני יחודש רשיונו. 

549 (ד) נהג שצבר פעם נוספת עוד 36 נקודות, תוך 6 שנים מיום שחודש רשיונו (לפי הסעיף הקודם 
לעיל) רשיונו יפסל ל -9 חודשים. בנוסף ישלח לבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים 
ויחוייב במבחנים עיוני ומעשי. 

550 (ב) משלוח זימון בדואר רשום, הזימון יראה כמסור לנהג בתום 15 ימים מיום המשלוח 

551 (ב) נהג שצבר 36 נקודות ומעלה ורשיונו נפסל 
רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי תוך 30 יום מיום המצאת ההודעה ולטעון טענותיו. 
רשות הרישוי תדחה את אמצעי התיקון ל -45 יום ובמהלך תקופה זו תבצע טיעון טענות 

551 (ג) רשות הרישוי רשאית במקרים מסויימים ומיוחדים שתנמק בהחלטתה 
להטיל אמצעי תיקון אחר או להוסיף על האמצעי הקיים. 

551 (ד) לאחר 45 יום או לאחר שמיעת טענות הנהג, רשות הרישוי תודיע את החלטתה בדואר רשום 

551 (ה) חלפה שנה מיום הזימון, או מיום הודעת רשות הרישוי לפי תקנה 551 (ד) לפי המאוחר 
אם הנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, רשות הרישוי רשאית להתלות רשיון הנהיגה. 

תוספת השישית - רשימת עבירות הגוררות נקודות 
במסגרת השיטה החדשה מספר העבירות שצוברות נקודות צומצם ל - 74 במקום 423 עבירות 
בשיטה הקודמת. 
בשיטה החדשה יש 5 דרגות חומרה של עבירות. 
רמות הניקוד הם: 8,6,4,2 ו - 10 נקודות. 

הוראות מעבר 
נהג שצבר לחובתו לא יותר מ -4 נקודות עד - 31.12.02 הנקודות יימחקו. 
נהג שצבר 6 נקודות או יותר עד 31.12.02 חייב לבצע האמצעי שנקבע עד 31.12.03 ונקודות אלו יימחקו. 
אם לא ביצע האמצעי שנקבע במלואו, בתאריך 1.1.04 הנקודות שנרשמו לחובתו, יוחלפו בנקודות החדשות 
ויונפק זימון לפי השיטה החדשה בהתאם למספר הנקודות שצבר. 

פירוט הניקוד לעבירות תנועה
2 נקודות
1 (א) 38 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה 
2 (א) ב 83 נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור 
3 (ו) 90 גרירת רכב שלא בבטיחות 
4 (א) 91 גרירת מכונה ניידת שלא כדין 
5 (ב) 91 גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה 
6 (ג) 91 גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים 
7 (ו) 91 גרירה של יותר מגרור אחד ללא היתר 
8 (ז) 91 גרירה באופנוע ללא היתר 
9 (א)(ב)(ג) 97 נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש 

4 נקודות
1 (3) (ב) 21 הפרעה או עיכוב תנועה 
2 (א) 22 אי ציות לתמרור ב-37 - אי עצירה בלבד (ד) 64 
3 (א) 22 אי ציות לתמרור ב-48 - אי מעבר מצידו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה 
4 (ב) 28 נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון 
5 (ה) 36 כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני 
6 45 נסיעה אחרונית תוך סיכון או פגיעה 
7 (א) 47 עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או (2) (ה) 47 סטייה אחרי תמרור א-30 - לפני מפגש מסילת ברזל 
8 (ב) 48 עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או (ג) 48 לשולי מיוצב או אי עצירה 
9 57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט 
10 (א) 67 לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בביטחה 
11 (3) (א) 85 הובלת מעטן שלא בבטיחות ואינו מאובטח 
12 (ב) (2) (א) 85 הובלת מעטן המגביל שדה ראייה 
13 (1) (א) 93 אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון 
14 ד 95 נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע 
15 (ד) 97 96, נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש 
(1) (א) 99 (3) (2) ,101 103 

6 נקודות
1 2 נהיגה ללא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי נהיגה 
2 (2) 62 נהיגת רכב בקלות ראש 
3 (ג) 21 נהיגה ללא זהירות 
4 (א) 22 אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-,16 ב-,15 ב-,14 ב-,13 ב-,12 ב-,2 ב-,1 ב-,68ב-60 ב-,54 ב-,18 ב-,17
5 (א) 22 אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8 ,ב-10
6 (א) 22 נסיעה בכיוונים שלא עפ"י תמרורים ב-40 ,ב-,41 (ד) 36 ב-,50 ב-,47 ב-,46 ב-,45 ב-,44 ב-,43 ב-,42 ב-,50 ה-,4 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך. 
7 (1) (א) 23 אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני (2) (א) 23
8 (4) 26 נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב (ג) 27
9 (א) 33 נהיגה שלא בכביש למעט רכב דו - גלגלי 
10 (ג) 36 נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף 
11 35 נהיגה שלא בימין הדרך 
(א) 46
12 37 נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד - סיטרי 
13 (א) א 39 נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות 
(ג) א 39 (ז) א 39 (א) ג 39
14 (3) (ה) 47 עקיפות - לפני מעבר חצייה, בצומת או אי (4) (ה) 47 השלמת עקיפה לפני צומת. רכב עוקף שלא כדין ח 47 ע"י רכב מעל 4000 ק"ג, של רכב עוקף 
15 (3) (2) (1) א 64 אי מתן זכות קדימה: (2) (1) ב 64 לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה לרכב, 66 שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש 68 לרכב שבא נגדו אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בביטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון. 
16 65 כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה. 
17 א 83 ילד לא רתום בהתקן ריסון 
18 (א) ב 83 נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות 
19 (6) (א) 85 הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי, מתאבך או נשפך 
(3) (2) (1) 86
20 155 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות


8 נקודות
1 (א) 10 רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב 
2 (2) (ב) 21 תאונת דרכים בה נחבל אדם או התנהגות (3) 38 שגרמה נזק לאדם 
3 (4) (ב) 21 התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי אורח (1) 26 
4 (א) 27 נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי אורח 
5 (א) 44 פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות) 
6 (1) (ה) 47 עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר (ז) 47 חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל 
7 (א) 54 מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל (א) 22 למותר בדרך עירונית 
8 (א) 56 אי עצירה לפני מפגש רכבת (4) (3) (2) (1)
9 (ד) 64 נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד בניגוד (א) 22 לרמזור ה-2 
10 (ה) 64 נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב מבלי לאפשר להולך רגל לחצות בביטחה או מבלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בביטחה את הצומת 
11 (4) (א) 85 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח 
12 (1) (ד) 85 הובלת מטען החורג ממידות הרכב 
13 (1) (ו) א 85 הובלת מכולה בניגוד לתקנות (3) (ו) א 85 (4) (ו) א 85
14 168 שעות נהיגה מעל המותר 
15 (ד) 308 נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש 
16 (ב) ד 364 נהיגה ללא טכוגרף תקין 
17 (ג) ה 364 נהיגה ללא מגביל מהירות תקין 


10 נקודות
1 סעיף 304 לחוק העונשין גרימת מוות ברשלנות 
2 (א) 64 הפקרה אחרי פגיעה 
3 (א) 22 מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית (א) 54
4 (א) 22 מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך (א) 54 שאינה עירונית או בדרך מהירה 
5 (ד) 47 עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה (5) (ה) 47 רצוף 
6 (ג) 64 אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36 (א) 22
7 (ד) 64 אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37 (א) 22
8 (ד) 64 נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 (א) 22
9 (א) 67 לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בביטחה בנסיבות מחמירות
10 (5) (א) 85 הובלת מטען מעל %24.9 מהמשקל הוכלל המותר
11 (ב) 26 נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים (ב) 169 (3) 36
12 67 נהיגת רכב בזמן פסילה